Hastighetsbegränsningar

Tekniska Nämnden
Danderyds kommun
Box 74
182 11 DANDERYD

Efterlevnad av fartbegränsningar på vägar i Djursholm

Djursholms Villaägareförening har efter hänvändelse från medlemmar diskuterat nuvarande fartbegränsningar på vägar i villaområden i Djursholm och efterlevnaden av dessa.

Föreningen anser begränsning till 30 km/h på de flesta av dessa är välbefogade. Däremot är efterlevnaden av dessa fartbegränsningar ofta bristfällig. Vi har noterat att kommunen av allt att döma också insett detta, med tanke på de åtgärder som vidtagits på vissa ställen. En del vägar har försetts med olika typer av farthinder i form av betongklumpar, blomkrukor och avsmalning av vägbanan, vilka utöver en möjlig punktvis hastighetsnedsättande effekt även ofta utgjort en trafikfara. Om man väljer trafikhinder som metod torde därför de mindre trafikfarliga vägbulorna vara att föredra. Därutöver förekommer det hastighetsmätande skyltar etc som inte utgör någon fara och som åtminstone bör ha en viss psykologisk effekt – än effektivare vore det naturligtvis ifall dessa var riktiga fartkameror som dessutom fångade fartsyndarna mitt i gärningen.

Men även om kommunen alltså redan gjort ett antal lovvärda försök att hålla hastigheterna nere så finns det fortfarande brister i efterlevnaden av 30 km/h-begränsningen. Vissa vägar är mer drabbade av detta andra, framför allt de som används som genomfartsvägar utan att vara det enligt planerna. Ett par sådana ställen som vi noterat är Auravägen, delen mellan Vendevägen och Henrik Palmes Allé, och Germaniavägen. Båda vägarna har bl.a. problem med dålig sikt pågrund av krön. Auravägen är i den del som ligger närmast Vendevägen vanligtvis ganska svårforcerad pågrund av parkeringen vid Konsum, men när man väl sluppit förbi den biten, där det inte går att köra fort, så ökar bilisterna oftast hastigheten raskt och kommer över krönet i långt mer än tillåten hastighet. På Germaniavägen har hastigheter bortemot uppskattningsvis 80 km/h noterats regelbundet av kringboende, och det är en väg med dålig sikt i en del av korsningarna och utfarterna och därtill många utfarter och gångtrafikanter.

Därutöver kommer naturligtvis det kända problemet med genomfartstrafik från Täby via golfbanan, trafik som både ska passera sträckor med 30 km/h-begränsning på Bråvallavägen, vilket inte alla håller trots insnävning av vägbanan, och vid Ekebyskolan.

Djursholms Villaägareförening vill därför uppmana kommunen att eftersträva en förbättrad efterlevnad av hastighetsbegränsningarna, och helst genom användande av vägbulor, hastighetsmätande skyltar eller fartkameror, och att uppmärksamma de ställen där överträdelser är särskilt frekventa och trafikfarliga, som t.ex. Auravägen och Germaniavägen.

Bästa hälsningar

Torun Widström
Ordförande i Djursholms Villaägareförening
E-post: djhvaf@gmail.com