2012 Verksamhetsberätt.

Verksamhetsberättelse för 2012

Föreningen hade vid årsskiftet 599 medlemmar, en siffra som tyvärr inte kan jämföras med föregående år pga Villaägarnas Riksförbunds ändrade statistiska grunder. Medlemsantalet i april är dock 650 medlemmar, en ökning från förra året med 46 medlemmar eller nästan 8 %. Det är en ökning av en storleksordning vi inte sett sedan fastighetsskattemotståndets dagar och kan vara en effekt av den ökade exponeringen av föreningen i förbindelse med Kulturbiennalen 2011.

Evenemang under året

Årsmöte 2012 hölls 14 maj på Djursholms Slott, med ca 40 gäster. Utöver årsmötesförhandlingarna var kvällens tema kommunens bevarandeområden i Djursholm.

Resultat av valen till förtroendeposter i föreningen var att sittande ordförande, Torun Widström, omvaldes, liksom även ledamöterna Målfrid Karlgren och Laszlo Marko, medan Eva Wretman och Gösta Eberstein kom in som nya styrelseledamöter. Suppleanterna Jan Christer Eriksson och Agneta Änggård omvaldes också för ytterligare en mandatperiod och Kim Folcker och Isabel Ulvsbäck nyvaldes som suppleanter. Föreningens revisorer sedan några år tillbaka, Palne Mogensen och Ulf Aspenberg, ställde generöst nog upp för ytterligare ett omval och blev också valda, detsamma gäller deras suppleanter, Håkan Annell och Else-Marie Mehldahl. I valberedningen omvaldes Marina Lembke och Chistian Hårleman valdes som ny deltagare. Tord Kyhlstedt omvaldes som suppleant.

Som föredragshållare var Kristin Eriksson, Byggnadsnämndens ordförande, inbjuden för att tala om kommunens detaljplanearbete i skapandet av bevarandeområden i Djursholm. Föreningens renoveringspris delades ut till fastigheten Odinslund, med adress Auravägen 18, ägare Lisse-Lotte och Ulf Hermansson. Som det sig bör avslutades mötet med gemytlig samvaro, ost och vin.

 

Innan årsmötet hade föreningen dock åter redan hunnit vara medarrangör i Valborgsmässofirandet i Germaniaviken, där vi nu sedan några år är ansvariga för brasan, medan Djursholms Forntid och Framtid är värdar för evenemanget i sin helhet. Brasvakter var liksom tidigare familjen Marko och ordföranden med familj, med stöd av tidigare styrelsemedlemmarna Göran Forsgren och Inga Nathhorst.

 

Föreningen avhöll även 2012 ett välbesökt höstmöte med ca 80 gäster, något av ett rekord för ett höstmöte om man bortser från det som ingick i Kulturbiennalen 2011 och de möten som handlade om fastighetsskatten innan 2006. Mötet inleddes med pianomusik framförd av Carl-Johan Wägner vilket efterföljdes av utdelning av föreningens trädgårdspris för år 2012. Detta tillföll fastigheten Tjalve 10, med gatuadress Tjalvevägen 8 och ägare Inga Britt Grill. Därefter vidtog Magnus Ullmans föredrag om villor i Djursholm, relaterat till hans bok med samma namn. Mötet avslutades naturligtvis på sedvanligt vis med ost, vin och trevlig samvaro.

 

Styrelsens övriga aktivitet

Under verksamhetsåret avhölls 7 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har i dessa möten samt genom e-postkorrespondens avhandlat ett antal ärenden under året, bl.a. utbyggnaden av Roslagsbanan, planerna på parkering vid Ymervägen, genomfartstrafik på Näsbyvägen från Näsby Park, planerna på sopsorteringsstation vid Altorp, kommunens vattenavgift, kommunens potentiella planer på båtplatser i Germaniaviken och Telia fiberkabeldragning.

Vidare har ordföranden, Torun Widström, följt upp på det tidigare styrelsebeslutet att driva aktiviteten Kulturbiennalen vidare 2013, nu med ett breddat arrangörskap. 10 andra ideella föreningar plus Svenska Kyrkan i Danderyd bjöds in att delta i ett gemensamt arrangerande av Kulturbiennalen i Danderyd 2013, och alla utom två föreningar tackade ja och har nu arbetat med projektet sedan ett drygt år tillbaka. En organisation för genomförande har byggts upp under ordförandens ledning, programmet ligger i stort sett klart och ett mycket positivt samarbete med kommunen omkring projektet har skapats.

Visionen för detta års Kulturbiennal är: ”Kulturbiennalen i Danderyd engagerar hela Danderyd genom kulturella arrangemang i vid mening och med föreningslivet som bas.

En utgångspunkt är Danderyd och dess villastäders historia, utveckling och framtid. Biennalen skall belysa bredden i det kulturella livet och skapa samhörighet och gemensamma upplevelser.”

Ett villkor för kommunens bidrag vid Kulturbiennalen 2011 var att alla kommundelar blev involverade, vilket befanns ligga utanför vår förenings verksamhetsfält. Genom involverande av föreningar från andra kommundelar så kan vi nu bättre leva upp till det villkoret utan att behöva sträcka vår förenings eget engagemang utanför vårt verksamhetsområde.

Kulturbiennalen i Danderyd 2013 kommer att äga rum 7 – 15 september och för närvarande är ca 40 föreningar och organisationer engagerade plus ca 60 konstnärer. Bara den planerade konstrundan med den mängden utställande konstnärer kommer att bli något kommunen inte upplevt tidigare. Arrangörer är vår förening plus Djursholms Ekeby Villaägareförening, Enebybergs Gårds Förening, Samfundet Forntid och Framtid, Sällskapet Amorina, Djursholmsbibliotekets Vänner, Enebybergsbibliotekets Vänner, Stocksundsbibliotekets Vänner, Nätverket Danderyds Konsthall och Svenska Kyrkan i Danderyd.

 

Ekonomi

Årsavgiften till föreningen uppgick under 2012 som fastställt på årsmötet 2011 till 50 kr, att lägga till Villaägarnas Riksförbunds årsavgift. För 2013 beslutade 2012 års årsmöte en oförändrad avgift.

Det kan noteras att föreningens ekonomi fortsatt är god. Årets utfall blev +3.635 kr vilket föreslås överföras till ny räkning. Resultat och balansräkning enligt bilaga.

Djursholm, 13 april 2013

Torun Widström      Målfrid Karlgren      Gösta Eberstein      Eva Wretman

Ordförande            Kassör                   Vice ordförande      Ledamot

Karin Zachrisson      Laszlo Marko          Agneta Gärdin Wulf

Sekreterare            Ledamot                Ledamot