2012 Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid årsmöte med Djursholms Villaägareförening

ordfklubba den 14 maj 2012 på Djursholms Slott.

 

1.      Årsmötet öppnas

Föreningens ordförande, Torun Widström, öppnade mötet och hälsade alla välkomna, varefter
en tyst minut för mångårige ledamoten och nyligen avlidne Anders J Thor avhölls.

 

2.      Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Torun Widström.

Till sekreterare för årsmötet valdes Carin Zachrisson.

Berth Nordin och Sten Häger valdes att justera dagens protokoll.

 

3.      Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet fastslog att kallelsen sänts ut enligt stadgarna § 8 ”meddelas senast 14 dagar före mötet”.
Kallelsen, se bilaga 1.

 

4.      Fastställande av dagordning för årsmötet

Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

 

5.      Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelsen, som utdelats vid mötet anmäldes.

 

Verksamhetsberättelsen godkändes därefter och lades till handlingarna. Se bilaga 2.

 

6.      Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelsen lästes upp av Palne Mogensen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen 2011. Se bilaga 3.

 

7.      Fastställande av resultat- och balansräkningar för år 2011

Resultat- och balansräkningarna godkändes av mötet och lades till handlingarna. Resultatet ska
överföras i ny räkning. Se bilaga 4.

 

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

9.      Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
         Årsmötet fastställde att styrelsen, förutom ordförande, skall bestå av 6 ordinarie ledamöter
samt 4 suppleanter.

 

10.    Val av ordförande i föreningens styrelse

Årsmötet valde, enligt valberedningens förslag, Torun Widström, omval som ordförande på 1 år.

 

11.    Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

Val av övriga ledamöter och suppleanter gjordes enligt valberedningens förslag.

Ledamöter:

Målfrid Karlgren                             omval på 2 år

Laszlo Marko                                 omval på 2 år

Eva Wretman                                nyval på 2 år

Gösta Eberstein                             nyval på 2 år

 

Övriga ledamöter i styrelsen har 1 år kvar:
Agneta Gärdin-Wulf

Carin Zachrisson

 

Suppleanter:

Jan Christer Eriksson                      omval på 1 år

Agneta Änggård                             omval på 1 år

Kim Folcker                                    nyval på 1 år

Isabel Ulvsbäck                              nyval på 1 år

 

Suppleanterna inträder i ovan nämnd ordning som tjänstgörande i styrelsen vid
förfall för ordinarie styrelseledamot

 

12.    Val av två revisorer och revisorsuppleanter

Val av två revisorer och revisorsuppleanter gjordes enligt valberedningens förslag.

Revisorer:

Palne Mogensen                           omval på 1 år

Ulf Aspenberg                              omval på 1 år

 

Revisorsuppleanter:

Håkan Annell,                               omval på 1 år

Else-Marie Meldahl,                       omval på 1 år

 

13.    Val av valberedning och suppleanter

Marina Lembke, sammankallande   omval på 1 år

Christian Hårleman                       nyval på 1 år

Suppleant:

Tord Kyhlstedt, suppleant,             omval på 1 år

 

14.    Beslut om arvoden

Beslöts att styrelsemedlemmarnas arvode, liksom tidigare år, skall utgöras av fritt medlemskap
i Villaägarnas Riksförbund och Djursholms Villaägareförening.

 

15.    Beslut om medlemsavgift för år 2013

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften till Djursholms Villaägareförening år 2012 förblir
oförändrad, d v s 50 kronor. Till detta kommer medlemsavgiften till Förbundet på 325 kr.

 

16.    Information om verksamhetsplan för 2012-13

Verksamhetsplanen presenterades och efter diskussion lades den till handlingarna.

 

17.    Propositioner från styrelsen

Inga propositioner från styrelsen förelåg.

 

18.    Motioner

Inga motioner inkomna.

 

19.    Övriga frågor
         Diskussion om lämpliga åtgärder från föreningens sida i Roslagsbanefrågan.

– Förslag om gemensam skrivelse från alla Villaföreningar i Danderyd.

– Christina Hammarström redogjorde för kommunens aktuella planer i frågan.

– Förslag om folkomröstning.

– Beslut att vi tar kontakt med Svenska Handelskammaren och går igenom deras förslag angående
tunnelbanans förlängning från Mörby norrut.

 

20.    Årsmötet avslutas.

Avgående styrelsesuppleanten Christian Hårleman avtackades av ordföranden med en blomma
och en flaska whisky.

 

Ordförande avslutade årsmötet med ett varmt tack till de närvarande och till sponsorerna
Energi-Centrum Nordic och Karlgrens Garage.

 

 

Vid protokollet:                                                           Mötesordförande:

 

Carin Zachrisson                                                        Torun Widström

 

Justerat:

 

Berth Nordin                                                               Sten Häger