2011 Verksamhetsber.

Verksamhetsberättelse för 2011

 

Ändrade rutiner hos Villaägarnas Riksförbund som sköter medlemsregistret har gjort att jämförelse mellan statistiken för antal medlemmar vid årsskiftet inte blir meningsfull i år, men om man ser till det antal medlemmar som Djursholms Villaägareförening har i april så är vi nu 604 i år jämfört med 591 i samma månad förra året, alltså en uppgång på 13 medlemmar.

 

Evenemang under året

Årsmöte 2011 hölls 10 maj på Djursholms Slott, med ca 40 medlemmar närvarande. Utöver årsmötesförhandlingarna var kvällens tema ”Färg”.

Efter förra årets val då 5 av 6 ledamöter var på val var fördelningen i år jämnare. Christian Hårleman och Agneta Gärdin Wulf, som efter ett fyllnadsval förra året endast satt på ett ettårigt mandat, var på val och återvaldes. Därutöver valdes ytterligare en ledamot, Carin Zachrisson, som efterträdare till Inga Nathhorst som efter ett antal väldigt aktiva år i föreningens tjänst valt att utträda ur styrelsen. På ordförandeposten omvaldes sittande ordförande, Torun Widström. Av suppleanterna var det två som ställde upp för ytterligare en mandatperiod, Bengt Fogelfors och Eva Wretman. Dessa återvaldes och nyvaldes gjorde Jan Christer Eriksson och Agneta Änggård. Föreningens revisorer sedan några år tillbaka ställde generöst nog upp för ytterligare ett omval och blev också valda, detsamma gäller deras suppleanter, Håkan Annell och Else-Marie Mehldahl. Valberedningen omvaldes i sin helhet, med Marina Lembke i rollen som sammankallande, fortsatt med Monica Kielland och Elisabeth Melin vid sin sida och med Tord Kyhlstedt som suppleant.

Kvällens föredrag hade temat ”Färg” och levererades av Per Karneke från Alcro. Föreningens renoveringspris delades ut till fastigheten Gladhem 2, med adress Ymervägen 6. Som det sig bör avslutades mötet med gemytlig samvaro, ost och vin.

 

Innan årsmötet hade föreningen dock redan hunnit vara medarrangör i Valborgsmässofirandet i Germaniaviken, där vi nu sedan några år är ansvariga för brasan, medan Djursholms Forntid och Framtid är värdar för evenemanget i sin helhet. Det var ett lite blåsigt och tidvis lite svalt firande, men förvånansvärt många deltagare dök upp, stämningen var god och brasan magnifik i blåsten. Brasvakter var familjen Marko och ordföranden med familj, med stöd av tidigare styrelsemedlemmarna Göran Forsgren och Inga Nathhorst. Fler får gärna sälla sig till den skaran i framtiden, både styrelsemedlemmar och icke-styrelsemedlemmar – det serveras varm soppa och te och kaka för dem som bistår oss i detta värv!

 

Föreningen avhöll även 2011 ett höstmöte men i år lite tidigare än vanligt, i samband med den Kulturbiennal som föreningen arrangerade. Biennalen inträffade 14 – 16 oktober 2011 (med tjuvstart för arrangemang för de yngsta redan 11 oktober) med Viktor Rydbergs Skola som nav men med delaktiviteter över hela kommunen, arrangerade av ett antal av kommunens föreningar, några professionella aktörer m.fl. plus skolor och förskolor. Djursholms Villaägareförening stod som värd för arrangemanget som helhet och hade för ändamålet sökt och fått bidrag från Villaägarnas Riksförbunds region ABC (5.000 kr) och Danderyds Kommun (63.780 kr). Arrangemanget kom till att kosta 78.880 exklusive de kostnader för själva delarrangemangen som de bidragande deltagarna själva stod för, vilket för föreningens räkning innebar en utgift på 3.100 kr utöver de kostnader som själva höstmötet betingade. De stora utgiftsposterna var projektledning (51.705 kr) och tryckkostnader för program (13.780 kr).

 

Syfte och tema för arrangemanget var villastadens kultur, och målet var att få kommunens och allmänhetens uppmärksamhet på villastadens kvaliteter och därigenom ge dem insikt i vad Villaägareföreningen värnar, för att vinna större gehör för våra synpunkter.

 

Genomförandet av Kulturbiennalen var behäftat med ett antal problem, främst att kommunens villkor för sitt bidrag var – kanske inte helt oväntat – att hela kommunen skulle involveras, vilket vi vid den tidpunkten hade relativt lite tid för att åstadkomma på ett bra sätt. I övrigt fungerade den projektledarroll vi skapat och anlitat en konsult till inte efter våra önskemål, men igen var tiden för knapp för att åtgärda de problem det medförde. Vi påbörjade arbetet med planeringen hösten 2010, varvid några av de lokala arrangemangen också planerades, och den framförhållningen räckte för dessa aktiviteter, men som helhet, med hela kommunen involverad, kom inte förberedelserna igång förrän några få månader innan Kulturbiennalen gick av stapeln, vilket visade sig vara alltför kort tid. Resultatet var att en hel del av de synergieffekter i samarbetet mellan de ingående föreningarna och kommunen vi eftersträvat, budskapets tydlighet och marknadsföringens genomslagskraft gick förlorad.

 

Men det var vårt första försök att genomföra ett arrangemang av denna typ och storlek och vi lyckades ändå få genomfört ett program med 39 olika evenemang spridda över hela kommunen plus 13 öppna ateljéer och ett antal utställningar, med ett uppskattat totalt antal besökare på ca 2.500 personer. Givet förutsättningarna och att vi aldrig tagit oss an ett arrangemang av denna omfattning tidigare må det nog betraktas som något av en bedrift. Biennalarrangerandet har nu resulterat i bildandet av en sammanslutning av föreningar i kommunen, där Djursholms Villaägareförening innehar ordföranderollen, som nu planerar för nästa Kulturbiennal, tänkt att gå av stapeln 7 – 15 september 2013.

 

Utöver det överordnade värdskapet för hela arrangemanget för Kulturbiennalen 2011 stod föreningen för några av delevenemangen:

w  Utställningen på Viktor Rydbergs Skola med 13 konstnärer med djursholmsk anknytning, iscensatt av Agneta Gärdin Wulf,

w  en liten utställning om Djursholms arkitektur i anslutning till konstutställningen, sammanställd av Laszlo Marko,

w  ett föredrag på temat ”Villastadens betydelse” framfört på samma skola av föreningens ordförande,

w  en liten konsert på Djursholms Slott som inledde

w  föreningens höstmöte med utdelning av 2011 års Trädgårdspris och föredrag på tema renovering av gamla villor samt

w  Kulturbiennalens officiella avslutning med Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Bergstrand samt kommunalrådet Olle Reichenberg deltagande.

Vi var också värdar i Viktor Rydbergs Skola och delade ut program för biennalen och information om föreningen, i det arbetet deltog Marina Lembke, Agneta Änggård, Agneta Gärdin Wulf och ordföranden.

Höstmötet, vars deltagare varierade i antal mellan ca 80 – 100, inträffade 16 oktober på Djursholms Slott och inleddes alltså med en konsert med ett par berörande pianostycken av Chopin vackert framförda av Monica Kjelland och ett unikt och magiskt stycke av Pavol Simai, framfört av kompositören själv på piano och flöjtisten Christina Sönstevold med djup intensitet.

Trädgårdspristagare blev fastigheten Grotte 6, med adress Grottestigen 6, ägd och vårdad av familjen Eberstein. Gösta Eberstein tog oss med hjälp av en bildserie på vandringsfärd genom den spännande trädgårdens olika rum.

Därefter följde föredraget ”Modernt liv i gamla villor – hur gör man?” engagerande framfört av den mycket kompetenta byggnadsantikvarien Britt Wisth. Efter föredraget vidtog Kulturbiennalens avslutning, med avtackning av de deltagande i arrangemanget och Anders Bergstrand höll ett litet anförande. Mötet avslutades naturligtvis på sedvanligt vis med ost, vin och trevlig samvaro.

 

Styrelsens övriga aktivitet

Under verksamhetsåret avhölls 9 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har i dessa möten samt genom e-postkorrespondens avhandlat ett antal ärenden under året, bl.a. utbyggnaden av Roslagsbanan, planerna på parkering vid Ymervägen, trafikfrågor rörande för höga hastigheter på 30-vägar och störande genomfartstrafik och problem med snöröjning. De nämnda ärendena har resulterat i olika aktiviteter, främst skrivelser till kommunen. Vi har därutöver deltagit i 2011 års kongress för Villaägarnas Riksförbund, en aktivitet som fram till detta tillfälle inträffat vartannat år och varit vägledande för Riksförbundets arbete, men som från och med denna kongress endast kommer att inträffa vart fjärde år och därmed få en mer symbolisk funktion. De rester av demokratisk förankring på riksnivå som åtminstone formellt fanns tidigare är nu, trots vår och andra föreningars protester, alltså avskaffade.

 

Ekonomi

Årsavgiften till föreningen uppgick under 2011 som fastställt på årsmötet 2010 till 50 kr, att lägga till Villaägarnas Riksförbunds årsavgift på 325 kr, alltså en samlad avgift för de enskilda medlemmarna på 375 kr. För 2011 beslutade 2010 års årsmöte en oförändrad avgift efter föregående års höjning med 10 kr.

Det kan noteras att föreningens ekonomi fortsatt är god. Årets utfall blev +5.553 kr vilket föreslås överföras till ny räkning. Resultat och balansräkning enligt bilaga.

 

Djursholm, 29 april 2012

 

Torun Widström             Målfrid Karlgren             Christian Hårleman                                        Anders J Thor

Ordförande                     Kassör                             1 Vice ordförande           2 Vice ordförande

 

 

Carin Zachrisson             Laszlo Marko                  Agneta Gärdin Wulf

Sekreterare                     Ledamot                          Ledamot

Epilog

Efter verksamhetsårets utgång har mångårige ledamoten, tidigare ordföranden och en av föreningens grundare, Anders J Thor, hastigt avlidit. Hans namnteckning kommer därför att saknas på denna verksamhetsberättelse, och hans frånfälle lämnar styrelsen i saknad av hans idoga ställningstagande för föreningen, för samarbete och kommunikation liksom även hans fäbless för gedigen språkvård.