2012 – 2013 Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2012-2013

Stadgarna för Djursholms Villaägarförening (DjhVÄF) anger som syfte att tillvarataga medlemmarnas intresse i deras egenskap som fastighetsägare i kommundelen Djursholm, Danderyds kommun (dock ej Djursholms Ekeby)

 

Det övergripande målet för Styrelsen för Djursholms Villaägarförening är att i första hand aktivt tillvarataga medlemmarnas intressen gentemot kommunala myndigheter och institutioner samt andra relevanta lokala organisationer och därvid medverka till en utveckling anpassad till områdets unika karaktär. Styrelsen skall därutöver och i samråd med andra intresseorganisationer inom Villaägarnas Riksförbund medverka och befordra medlemmarnas intressen vad avser den regionala och nationella nivån.

(Se även Målsättning.)


Styrelsen avsikt för verksamhetsåret 2012-2013

1. Fortlöpande verka i enlighet med ovanstående målsättning
(Den allmänna målsättningen hittas under denna årsplanering som är uppflyttad för att underlätta läsning på Internet.)

 

2. Koncentrera verksamheten på följande aktiviteter:

 

Att genom aktivt deltagande på central/regional nivå samt genom information till föreningens medlemmar samt om möjligt skriftligen medverka i den pågående debatten

 

Att agera i regionala frågor som rör medlemmarnas intressen, såsom t.ex. i frågan om Roslagsbanans utbyggnad, och därmed de buller- och trafikfrågor som rör denna.

 

Att medverka i dialoger avseende kommande stadsbyggnadsplaner som direkt eller indirekt kan påverka Djursholms nuvarande samhällsstruktur

 

Att föra en aktiv dialog med kommunala myndigheter och organisationer främst avseende kommande detaljplaner för Djursholm.

 

Att vid sedvanliga höst- och vårsammankomster informera om händelser eller trender som är av betydelse för den enskilde fastighetsägaren samt att utdela sedvanliga renoverings- och trädgårdspriser.

 

Att genom olika aktiviteter skapa en gemenskap och förståelse för Djursholm även bland den yngsta såväl som äldsta generationerna. Bland dessa ingår engagemanget i Kulturbiennalen i Danderyd som går av stapeln 7 – 15 september 2013.

 

Att inom Djursholms stad försöka bidraga till en förbättrad säkerhet avseende egendom och den enskilde individen.

 

Att upprätta en aktiv samverkan med lokala intresseföreningar med likartat målsättning.

 

Djursholm, 10 maj 2012

 

Torun Widström                   Målfrid Karlgren             Christian Hårleman            Anders J Thor

Ordförande                         Kassör                          1 Vice ordförande              2 Vice ordförande

 

Carin Zachrisson                 Laszlo Marko                  Agneta Gärdin Wulf

Sekreterare                        Ledamot                         Ledamot