Stadgar

Stadgar för Djursholms Villägareförening  paragraf_3

Ursprungligen antagna vid sammanträde   på Norrängsgården den 12 november 1975.
Nuvarande lydelse antagen vid årsmöten den 27 april 2010 och 10 maj 2011.

 

§ 1 Djursholms Villaägareförening är en partipolitiskt neutral   sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus, annat   hem, fritidshus eller tomt, där sådan bostad kan uppföras. Till föreningen   får även anslutas andra för föreningens verksamhet intresserade.

§ 2 Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i   deras egenskap av ägare eller innehavare av i §1 nämnda fastigheter samt att   bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

§ 3 Föreningens verksamhetsområde är kommundelen Djursholm inom Danderyds   kommun, utom Djursholms Ekeby.

§ 4 Föreningen skall vara ansluten till Villaägarnas Riksförbund.

§ 5 Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av en ordförande, minst fyra övriga ledamöter och minst två suppleanter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år medan suppleanter väljs för en   tid av ett år. Årsmötet kan välja att, om mandattidernas överlappning motiverar det, välja en eller flera styrelseledamöter för endast ett år.  Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.

Styrelsen skall inom sig utse en vice ordförande, sekreterare och kassör, jämte eventuella övriga funktionärer.

Suppleanterna inträder vid förfall för ledamöter i den ordning suppleanterna har valts. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 6 Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar.

Styrelsen får utesluta medlem, som inte inom föreskriven tid erlägger stadgad årsavgift eller som eljest motverkar föreningens eller förbundets intressen.

§ 7 Föreningens möten är årsmöte och extra möte. Föreningen skall sammanträda till årsmöte före juni månads utgång på av styrelsen angiven tid och plats.

Styrelsen får kalla till extra möte   med föreningen på tid och plats som bestäms av styrelsen. Sådant möte är   styrelsen skyldig att utlysa att hållas inom två månader, när det för viss   angiven fråga påfordras av minst en 1/5 (femtedel) av föreningens medlemmar.   Vid extra möte får beslut inte fattas i andra frågor än dem som angivits i   kallelsen.

§ 8 Kallelse till årsmöte skall tillsammans med den föreslagna   dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst 14 dagar före mötet.

Kallelse till extra möte skall tillsammans med den föreslagna dagordningen meddelas minst 8 dagar före mötet.

§ 9 Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ske, varvid ombud dock inte äger rösträtt för mer än en fullmakt.

§ 10 All omröstning vid föreningens möten skall ske öppet, om inte mötet för visst fall beslutar, att omröstningen   skall vara sluten.

Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, dock inte vid val, där lotten skiljer.

§ 11 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.
 1. Val av ordförande och   övriga funktionärer för årsmötet
2. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. Beslut om arvoden
5. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
6. Val av ordförande i styrelsen
7. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
8. Val av två revisorer och minst en revisorsuppleant samt val av   valberedning
9. Fastställande av årsavgiftens storlek för kommande kalenderår
10. Ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
11. Ärenden som av medlem anmälts till årsmötet
12. Övriga ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

§ 12 Ärende, som medlem önskar få behandlat vid årsmöte, skall skriftligen minst 8 dagar i förväg anmälas till styrelsen.

§ 13 Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall för föreningens   ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndiganden att teckna föreningens firma.

Föreningens verksamhet omfattar kalenderår.

Årligen före 1 mars skall styrelsen   avge redovisning och berättelse över handhavande av föreningens medel och sina åtgöranden i övrigt. Denna berättelse skall granskas av revisorerna,   vilka har att före den 1 april samma år däröver avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

§ 14 Styrelsen får i en arbetsordning meddela närmare   bestämmelser för arbetets bedrivande.
Styrelsen får för särskilda uppgifter och ändamål inrätta arbetsgrupper.

§ 15 Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får fattas endast vid årsmöte. För giltighet av ett sådant  beslut erfordras att det fattats vid två på varandra följande årsmöten med minst 3/4 majoritet.

§ 16 Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar, i enlighet med vid årsmötet fattat beslut, disponeras för ändamål som  kan anses gagna föreningens syften.