Målsättning

Verksamhetsplan

Stadgarna för Djursholms Villaägarförening (DjhVÄF) anger som syfte att tillvarataga medlemmarnas intresse i deras egenskap som fastighetsägare i kommundelen Djursholm, Danderyds kommun (dock ej Djursholms Ekeby)

Det övergripande målet för Styrelsen för Djursholms Villaägarförening är att i första hand aktivt tillvarataga medlemmarnas intressen gentemot kommunala myndigheter och institutioner samt andra relevanta lokala organisationer och därvid medverka till en utveckling anpassad till områdets unika karaktär. Styrelsen skall därutöver och i samråd med andra intresseorganisationer inom Villaägarnas Riksförbund medverka och befordra medlemmarnas intressen vad avser den regionala och nationella nivån.

 

 

Allmän målsättning

Nationellt skall DjhVÄF verka genom den centrala organisationen Villaägarnas Riksförbund och främst avseende frågor som på riksplanet påverkar föreningens medlemmar som fastighetsägare samt att medverka till utveckling av ett mångkulturellt villasamhälle.

 

DjhVÄF skall därvid genom en konstruktiv dialog medverka till att regionala och lokala föreningar får gehör för synpunkter som är till gagn för villaägare i allmänhet.

 

Regionalt skall DjhVÄF föra en aktiv dialog med berörda myndigheter och organisationer för att på så sätt bidraga till att den regionala utvecklingen om möjligt anpassas till den för Djursholms unika miljön för vidare båtnad till kommande generationer.

 

För eventuell senare påverkan skall därför DjhVÄF tidigt hålla sig informerad om:

· Framtida planering främst vad avser stadsplaner (detaljplaner) samt miljö och hälsofrågor med betydelse boendemiljön; samt

· Regional utbyggnad av kommunikations- eller distributionssystem.

 

Vi ser det också som viktigt att verka för att synen på vilka vi är och vad vi bidrar med till samhället förbättras, för att vi ska kunna vinna bättre gehör för värnandet av föreningens intressen.

 

Lokalt skall föreningen genom styrelsen att verka för att trädgårdsstadens miljö i största möjligaste mån bibehålles utan att dock förhindra en utveckling som positivt gynnar denna miljö. Detta bör ske genom god kommunikation med kommunala myndigheter och organisationer vad gäller detaljplaner som berör nuvarande framtida bebyggelse, servicefunktioner, allmänna grönområden och den särpräglade trädgårdsmiljön. Styrelsen verkar genom:

· Att bidraga till att av kommunala myndigheter erhållna tjänster funktionsanpassas i möjligaste mån efter fastighetsägarnas behov och önskemål;
· Att medverka till ett tryggt och säkert samhälle där alla känner ett gemensamt ansvar för omvårdnaden av egendom och den enskilda individen;
· Att medverka till att alla känner en gemenskap och känsla för att i positiv bemärkelse bevara den unika karaktär som Djursholm utgör; samt
· Att samverka med lokala intressegrupper som har likartade målsättningar.
· Att genom de årligen utdelade renoverings- och trädgårdsprisen stärka intresset medverka till att vårda och bevara villastadens unika karaktär.