Historia

Historia

Djursholms Villaägareförening bildades   den 12 november 1975I mars 1964 färdigställdes ett   grupphusområde (alldeles norr om Stockhagen) med 25 friliggande villor, som   fördelades och såldes ut av Djursholms AB. De 25 nybyggarna gick samman och   bildade Sköldområdets Villaägareförening bl a för att gemensamt sätta upp   staket och planera tomtmarken. Sköldområdets Villaägareförening var den andra   villaägareföreningen i Djursholm efter Djursholms Ekeby Villaägareförening.   Utanför Djursholms Ekeby och Sköldområdet fanns då således ännu inte någon   Villaägareförening i Djursholm.

Sköldområdets Villaägareförening gick   från början med i riksorganisationen Sveriges Villaägareförbund, SVF. Första   året representerades Sköldområdets Villaägareförening endast av sin   ordförande. Därefter gick hela föreningen med i SVF.

I början av 1970-talet började   diskussioner om att lägga ner Eddavägslinjen. Underhållet av banan   eftersattes systematiskt alltmer. Den elektriska luftledningen upphörde att   fungera och reparerades inte. Trafiken ersattes med dieseldrivna rälsbussar   och till slut med bara en tur om dagen, som gick under lågtrafik. De boende längs   Eddavägslinjen hade bildat en förening för Eddavägslinjens bevarande. De   överklagade alla nedläggningsbeslut, med förlorade till slut i högsta   instans. Sista turen till Eddavägen gick på Nyårsafton 1975.

Då slaget om Eddavägslinjen var förlorat   upplöstes förening för Eddavägslinjens bevarande under hösten 1975. Enligt   stadgarna skulle den kvarvarande behållningen gå till något ändamål som   gagnade de tidigare medlemmarnas intressen. Enligt upplösningsbeslutet skulle   behållningen gå till att bilda en Villaägareförening för hela Djursholm utom   Djursholms Ekeby. Ett möte hölls på Norrängsgården. Där tillsattes en   interimsgrupp, bestående av Sverre Royen, Karl Sidenvall och Anders J Thor,   för att utarbeta ett förslag till stadgar och kalla till ett konstituerande   möte.

Det konstituerande mötet ägde rum på   Norrängsgården den 12 november 1975. Djursholms Villaägareförening bildades   formellt, stadgar antogs och   en styrelse valdes. Föreningens förste ordförande blev Anders J Thor.   Styrelsens första uppgift var att använda behållningen från Eddavägslinjens   bevarande till att skicka ut ett brev till alla Villaägare i Djursholm utom i   Djursholms Ekeby med inbjudan att bli medlemmar i den nybildade Djursholms   Villaägareförening. Resultatet blev drygt 400 medlemmar. Sköldområdets   Villaägareförening beslöt att gå upp i Djursholms Villaägareförening och   upplöstes som egen förening.

Djursholms Villaägareförening anslöt   sig, liksom tidigare Sköldområdets Villaägareförening, till Sveriges   Villaägareförbund.

1991 fusionerades Sveriges   Villaägareförbund med två lokala Villaägareorganisationer som stått utanför   SVF, nämligen Stockholms Småhusägares Centralorganisation, SSCO, och Malmö   Egnahemsägares Centralorganisation, MECO. Det fusionerade förbundet antog   namnet Villaägarnas Riksförbund, VR.

Djursholms Villaägareförening har, sedan   sitt bildande, varit representerad på samtliga Kongresser med Sveriges   Villaägareförbund respektive Villaägarnas Riksförbund.

Djursholms Villaägareförening är också   representerad i ABC-Regionen av Villaägarnas Riksförbund och i dess   Danderydskrets.

Varje år anordnar Djursholms   Villaägareförening två allmänna medlemsmöten. Det är Årsmötet, som äger rum   på våren. På Årsmötet behandlas sedvanliga föreningsfrågor, såsom   verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för föregående år, val   av ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning.   Avgiften för kommande år fastställs. I samband med Årsmötet utdelas   Föreningens Renoveringspris. Årsmötet avslutas med ett föredrag i ett aktuellt   ärende.

På hösten hålls ett extra medlemsmöte   kallat Höstmöte. Vid detta möte utdelas Föreningens Trädgårdspris. Liksom vid   Årsmötet hålls ett fördrag i något aktuellt ämne. Under Höstmötet fattas   normalt inga formella beslut.

Styrelsen följer arbetet Danderyds   kommunstyrelse och dess olika nämnder. Styrelsen yttrar sig i frågor av   intresse för Djursholms Villaägare, t ex plan- och trafikfrågor samt kommunal   service och taxor av skilda slag. Medlemmarna får information från styrelsen   via Föreningens hemsida och utskick med posten.

Kontakter med Förbundsstyrelsen och   ABC-Regionens styrelse sköts också av styrelsen. Det gäller såväl   intressepolitik, såsom boendeskatter och trygghet i boendet, som   organisationspolitiska frågor.

Djursholms Villaägareförening ägnar sig   således åt både lokala frågor och intressepolitik på riksnivå.

Anders J Thor (Stiftande medlem, avliden 7 april    2012 )

 

Tips:Var finner man Sköldområdet? Klicka på länken för att lokalisera på   kartan

 

1999 infördes Renoveringspriset. Kritererna återfinns här »

2005 infördes Trädgårdsprisert. Kriterierna återfinns på samma sida som   ovan.
2009 sept Ett utökat Ekebysjöns kommunalt   naturreservat fastställdes av Danderyds kommun. Djursholms   Villaägareförening – i intensivt flerårigt samarbetete mellan kommunens   föreningar, Ekebysjöns vänner – åstadkom att området nu inte endast   omfattar själva sjön och strandpromenaden runt omkring.

2011 Initierade Djursholms Villaägareförening ett   återkommande kulturevenemang, Kulturbiennalen i Danderyd.

I oktober 2011 hölls den första   Kulturbienalen.

Biennal betyder vartannat år, så   år 2013 äger nästa rum och denna gången är det en hel grupp av   föreningar och organisationer med intresse för villastadens kultur och de   kulturvärden som omger oss som arrangerar evenemanget.