Kulturbevarande områden

Danderyds kommun har ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer, från fornlämningar, medeltidskyrka, slott och torp till den villastad som började växa fram i slutet av 1800-talet. Här kan du läsa mer om våra värdefulla kulturmiljöer, varför det är viktigt vi värnar om dem och ser till att de inte förvanskas vid exempelvis om- och tillbyggnader.

Värdefulla kulturmiljöer

Med kulturmiljö menas hela den miljö, byggnader och landskap, som genom historien formats av människor. Danderyds kulturmiljöer, som berättar om tidigare generationers livsvillkor och ideal från förhistorisk tid fram till idag, utgör en del av vår gemensamma identitet och vårt kulturarv. Vi har alla ett ansvar att ta tillvara detta kulturarv.
Kulturmiljön skyddas främst genom bevarandebestämmelser i detaljplanerna, kraven i plan- och bygglagen och Kulturmiljöhandbokens rekommendationer.
När du planerar för om- och tillbyggnad av värdefulla byggnader eller nybyggnad inom ett bevarandeområde är det viktigt att åtgärderna sker på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Arkitektoniska och kulturhistoriska värden har hög prioritet i kommunen.

 

Kulturmiljöhandbok för Danderyd

Vill du veta om din fastighet bedöms som kulturhistoriskt värdefull, uppmanar vi dig att se efter i Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun eller kontakta oss.

 

Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun togs fram 1991 och reviderades 2003. Boken bygger på inventeringar som gjordes under 1970-talet av de kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområdena i kommunen, från sekelskiftet fram till 1940-talet.

 

Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun pekar ut områden av riksintresse, bevarandeområden samt värdefulla byggnader utanför bevarandeområdena. Här har områdena beskrivits och motiv för bevarande har angetts och de kan användas som en grund för vilka förändringar som kan tillåtas. Tanken är att boken ska fungera som ett hjälpmedel vid handläggning av detaljplaner och bygglov men förhoppningen är även att boken ska bidra till att öka kunskapen om Danderyds unika kulturarv.

 

Du som fastighetsägare kan ha glädje av att veta vad det är som motiverar att en viss byggnad klassas som kulturhistoriskt värdefull. I handboken kan du även få tips om vad du bör tänka på när du planerar förändringar på en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

 

Beställ Kulturmiljöhandboken

Kulturmiljöhandboken kostar 150 kronor och kan beställas från miljö- och stadsbyggnadskontoret eller köpas hos Information Danderyd i Mörby Centrum. Till handboken medföljer en karta över kommunen där alla bevarandeområden i kommunen finns markerade.