Årsmöte

Härmed kallas du som medlem till årsmötet som äger rum på Villa Palme, Svalnäs Gästhem den 8 maj kl 18:30.

Vi välkomnar Kommunstyrelsen Ordförande Hanna Bocander som är kvällens gästtalare.
Förutom ovan kommer vi dela ut Renoveringspriset samt få inspiration om ljus på fasad och trädgård.

Sedan bjuds som alltid till eftersittning med vin och ost.
Osa till djhvaf@gmail.com senast 6 maj och för att deltaga i eftersittning vänligen betala in 50 kr/person på PG 843779-0.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän
 1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 2. Fastställande av dagordning för årsmötet 
 1. Verksamhetsberättelse för 2018
 2. Revisionsberättelse för 2018
 3. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 6. 10.Val av ordförande i styrelsen
 7. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
 8. 12.Val av två revisorer och revisorsuppleanter
 9. 13.Val av valberedning och suppleanter
 10. 14.Beslut om arvoden
 11. 15.Beslut om medlemsavgift till Föreningen för år 2019
 12. 16.Information om verksamhetsplan för 2018
 13. 17.Propositioner från styrelsen
 14. 18.Motioner från medlemmarna. Motioner ska vara skriftliga och insända till djhvaf@gmail.com eller till    c/o Karlgren, Vindkallsvägen 1B, 182 61 Djursholm senast 1 maj. 
 15. 19.Övriga frågor
 16. 20.Årsmötet avslutas 

Dokument för nedladdning:

Dagordning Årsmöte 2019

Verksamhetsplan 2019-2020